klub uporabnikov tehnologij
◀ nazaj

POGOJI POSLOVANJA
KLUBA UPORABNIKOV TEHNOLOGIJ

1. USTANOVITEV KLUBA UPORABNIKOV TEHNOLOGIJ

Ustanovitelj Kluba uporabnikov tehnologij je Matej Milek, Vrhovci cesta IV/9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: klub).

2. ČLANSTVO V KLUBU

Članstvo v klubu je prostovoljno in omogoča koriščenje klubskih storitev tudi ožjim družinskim članom. Članstvo velja eno koledarsko leto ali do preklica članstva.

2.1. Včlanitev

Oseba, ki se želi včlaniti v klub, mora najprej oddati prijavo za članstvo na spletni strani »www.kut.si/vclanitev.html«.
Oseba, ki bo oddala v celoti izpolnjeno prijavo, bo povabljena na brezplačno prvo srečanje, kjer bo spoznala predsednika kluba in vplačala letno članarino. Na prvem srečanju bo predsednik kluba predstavil pogoje poslovanja kluba in način delovanja kluba.
Če prijavljena oseba, izpolnjuje pogoje za sprejem v klub, ji bo klub na elektronski naslov poslal potrditveno sporočilo. Takrat prijavljena oseba uradno postane član kluba.

2.2. Pogoji za sprejem v klub

V klub so lahko sprejete samo fizične osebe, starejše od 18 let, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, tekoče govorijo in pišejo slovensko, soglašajo s temi pogoji poslovanja, v celoti izpolnijo prijavo za članstvo z resničnimi podatki in plačajo letno članarino.

2.3. Letna članarina

Letna članarina znaša 59,99 € in jo prijavljenci plačajo v gotovini na prvem srečanju. Cena je navedena v evrih in že vključuje DDV.

2.4. Preklic članstva

Preklic članstva v klubu je možen kadarkoli le, če član nima izposojene nobene klubske opreme. Za izstop je potrebno poslati izjavo o odstopu vodstvu kluba na elektronski naslov »info@kut.si«.

Klub si pridržuje pravico kadarkoli enostransko preklicati ali omejiti članstvo v klubu v primeru, da član krši te pogoje poslovanja ali ne izkazuje kooperativnosti, volje, želje ali potrebe po zaustavitvi aktov, ki škodujejo delovanju kluba ter povrnitvi nastale škode.

V primeru preklica članstva članarine ne vračamo.

3. PONUDBA ČLANOM

3.1. Najem in izposoja klubske opreme

Količina klubske, ki jo lahko najame ali si izposodi član, je omejena na en kos za posamezno vrsto opreme. To pomeni, da si lahko član izposodi npr.: eno igralno konzolo in eno igro, ne pa dveh igralnih konzol in ene igre ali ene igralne konzole in dveh iger.

Član kluba na spletni strani »www.kut.si« izvede postopek izposoje ali najema klubske opreme in posreduje naslednje osebne podatke: naslov elektronske pošte in čas in datum dostave. Ostali podatki se bodo izpisali samodejno. Potrdilo o naročilu in dostavi, bo član prejel po elektronski pošti. Podatke, ki jih klub potrebuje za dostavo bo klub pridobil iz svoje baze podatkov.

Opremo, ki jo je možno najeti, lahko član najame za daljši ali krajši čas. Opremo, ki si jo je možno samo izposoditi, pa si lahko član izposodi za 3 (tri) tedne.

Pri izposoji iger ni varščine. Zamudnina pri vračilu kosa opreme stane 2€/dan. Cena najema ali izposoje opreme je navedena na spletni strani »www.kut.si«. Cena je navedena v evrih in že vključuje DDV.

Dostavo izvaja klub sam in je za člane kluba brezplačna. Dostava vključuje izročitev klubske opreme članu in vračanje klubske opreme klubu.

Klub si prizadeva za ohranjanje brezhibnega stanja klubske opreme in povečevanje količine opreme.

Za poškodbe klubske opreme in povračilo škode, ki so nastale v času, ko si jo je izposodil član, je odgovoren ta član. Klub ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica višje sile, neustreznega ravnanja ali uporabe izposojene klubske opreme ter nepravilnega delovanja ali napak v klubski opremi. Klub ne jamči za varnost shranjenih podatkov in ni odgovoren za njihovo morebitno izgubo.

3.2. Uvajanje v delo s klubsko opremo

Klub izvaja uvajanja v delo s klubsko opremo na lokacij člana, ki najame osebni računalnik ali igralno konzolo. Uvajanje je brezplačno in traja približno 30 (trideset) minut.

3.3. Praktične delavnice

Klub izvaja praktične delavnice v za to najetih prostorih 1x (en krat) na mesec. Delavnice so namenjene le tistim članom, ki najamejo ali si izposodijo mBot-a.

Član bo obvestilo o izvedbi delavnice prejel po elektronski pošti.

4. VSEBINA SPLETNE STRANI

4.1. Slikovno gradivo

Slike so simboličnega značaja in si pridržujemo pravico, da slika ni točna ponazoritev dejanskega kosa.

4.2. Cene

Klub si pridržuje pravico do spremembe vsebine in cen brez predhodne najave. Vse cene so navedene v evrih in že vključujejo DDV.

5. OSEBNI PODATKI

5.1. Upravljalec z osebnimi podatki

Upravljalec osebnih podatkov je klub.

5.2. Vrsta osebnih podatkov

Ob prijavi za članstvo mora oseba posredovati naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanjo: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, poštna številka, naslov elektronske pošte, telefonska številka, letnica in datum rojstva ter EMŠO številko.

Ob izposoji klubske opreme mora oseba posredovati naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanjo: naslov elektronske pošte, strošek izposoje, čas in datum izposoje ter vrnitve klubske opreme.

5.3. Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Klub navedene osebne podatke potrebuje za komuniciranje s članom, pripravo in posredovanjem ponudb ter vabil, opravljanje klubskih storitev, za reševanje aktov oseb, ki so škodljivi za delovanje kluba; za analizo in preučevanje odzivov in obnašanja članov, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dviga zadovoljstva in zaupanja članov; za segmentacijo, profiliranje in statistično obdelavo.

5.4. Sprememba osebnih podatkov

V primeru, da se pri članu podatki, ki jih je posredoval na prijavi za članstvo v klubu, spremenijo, je ta dolžan sporočiti spremembo, v roku 21 (enaindvajsetih) dni od nastale spremembe, na elektronski naslov »info@kut.si«.

Klub bo spremembo podatkov upošteval najkasneje v roku 21 (enaindvajsetih) dni od dne prejema zahteve po spremembi podatkov.

5.5. Dostop do osebnih podatkov

Klub osebnih podatkov svojih članov ne posreduje tretjim osebam, razen: zunanjim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom kluba (kot npr.: tiskarji); razen državnim organom na podlagi njihove pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka, osebam ali organom pristojnim za preprečevanje škodljivih aktov zoper kluba ter, če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom člana kluba.

Član kluba ima pravico, da po elektronski pošti, ki jo pošlje na elektronski naslov »info@kut.si«, zahteva vpogled v podatke, ki se nanašajo nanj ter uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa in prenosljivosti podatkov.

5.6. Čas hranjenja osebnih podatkov

Klub hrani osebne podatke o članu za čas trajanja njegovega članstva.

6. KONČNE DOLOČBE

Klub si pridržuje pravico do sprememb ter dopolnitve teh pogojev poslovanja. Člani kluba bodo o vseh spremembah obveščeni po elektronski pošti. Če član v 21 (enaindvajsetih) dneh od objave spremembe teh splošnih pogojev ne prekliče članstva, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga zavezujejo.

Morebitne spore med člani kluba in klubom rešuje predsednik kluba ali drugi organi, če jih za to aktivira predsednik kluba.

Ti pogoji poslovanja veljajo od 14. 9. 2020.

Klub uporabnikov tehnologije | Vrhovci, cesta IV/9; 1000 Ljubljana | tel.: 051 816 783 | info@kut.si